loading spinner

VERKOOPVOORWAARDEN

1 . BESCHRIJVING

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) omschrijven de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten (hierna de “producten”), via de website www.phibrows.shop (hierna de "site" genoemd). Deze AV zijn van toepassing op alle verkoop van producten die op de site worden gemaakt.

1.2 De AV worden gesloten tussen enerzijds Continium bvba , ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises de Belgique op naam van Anat Shir onder het BTW-nummer BE0681.969.089 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is rue du Zodiaque 40-42 b2 te 1190 Brussel, België, hierna de "verkoper" genoemd en, anderzijds, de persoon die de site wil raadplegen en er een aankoop wil doen, hierna de "koper" genoemd. Koper en verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als "partijen". De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door de AV met uitsluiting van alle voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.

1.3 Elke bestelling van een product aangeboden op de site (hierna de “bestelling”) vereist voorafgaand overleg en uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de koper, zonder echter dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de koper. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels met betrekking tot het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening is die tussen de partijen hetzelfde heeft. waarde dan een handgeschreven handtekening en is het bewijs van de totaliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen bij de uitvoering van de genoemde bestelling.

1.4 De AV hebben alleen betrekking op kopers, niet-commerciële particulieren. De koper die een product op de site wil kopen, verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan op geen enkele manier kopen op de site, of moet dit doen via de tussenpersoon en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet de AV respecteren.

2. PRODUCTEN TE KOOP

2.1 De producten die te koop worden aangeboden, zijn die welke op de site verschijnen, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en op het precieze moment van raadpleging van de site door de koper, en binnen de limiet van de beschikbare voorraden. De verkoper neemt alle redelijke stappen om de beschikbaarheid van producten in realtime op de site weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om de bestelling van de koper uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de koper op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling zal terugbetalen als hij heeft er al voor betaald.

2.2 De foto's, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren, vallen niet in het contractuele veld. Indien deze foto's en / of teksten van onjuiste aard waren, kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze laatste verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren nadat hij daarvan op de hoogte is gesteld.

3. VERKOOPPRIJZEN VAN WEERGEGEVEN PRODUCTEN

3.1 De prijs van elk product wordt op de site weergegeven (hierna de “aankoopprijs”) in euro's en inclusief BTW. Deze prijs is geldig in landen waarvoor levering op de site mogelijk is, en is exclusief voorbereidings- en bezorgkosten, eveneens voor rekening van de koper, noch aftrek van enige toegekende korting of voucher. aan de koper op persoonlijke basis. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die van kracht is op het moment van validatie van zijn bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2 Bij bestelling verplichten de kopers zich tot betaling, naast de aankoopprijs van de bestelde producten, de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de “kosten”). Deze kosten variëren naargelang het soort en de hoeveelheid bestelde producten en de gekozen leveringswijze en zijn inclusief BTW. De koper kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door zijn "mandje" te raadplegen, dat een berekening weergeeft van het totale bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen, maar de kosten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van validatie van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk retourneert onder zijn herroepingsrecht.

3.3 De producten worden alleen geleverd in landen waarvoor de site levering toestaat. Kopers die willen worden afgeleverd in een van de geautoriseerde landen maar op een eiland in deze landen zullen een bezorgtoeslag in rekening worden gebracht. Elk verkeerd verzendadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan leiden tot extra kosten. De opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar worden slechts ter informatie gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot beëindiging van de bestelling of tot betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper. De verkoper heeft het recht om in gedeelten te leveren. In geval van niet-levering van de goederen, zullen alle door de koper betaalde bedragen worden terugbetaald zonder rente of enige andere vorm van compensatie.

4. BESTELLINGEN

4.1 Om een bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier invullen dat hem ter beschikking wordt gesteld op de site, waarop hij in het bijzonder de informatie zal vermelden die nodig is voor zijn identificatie en in het bijzonder zijn naam, voornaam en afleveradres. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie. Na het invullen van het bestelformulier, wordt de koper uitgenodigd om het bestelproces af te sluiten door op "Bevestig mijn bestelling" te klikken, waarmee de koper verklaart al deze AV volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden, definitief zijn validatie bestelt en verbindt zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen, d.w.z. de aankoopprijs plus kosten en minus eventuele tegoedbonnen.

4.2 De verkoper bevestigt elke bestelling door een e-mail te sturen naar de koper op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven bij zijn aansluiting (hierna de “orderbevestiging”). Deze orderbevestiging vermeldt in het bijzonder de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs, vermeerderd met kosten, en de leveringsvoorwaarden. De door de verkoper geregistreerde gegevens, evenals de orderbevestiging, vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of weigering van autorisatie van betaling met creditcard van de bankorganisaties. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval worden aangesproken.

5. BETALING

5.1 Betaling voor aankopen wordt gedaan via bankoverschrijving, creditcard van het type Visa of Mastercard en PayPal. Bij het valideren van de bestelling geeft de koper de naam op die op zijn krediet- of bankkaart staat, het kaartnummer, de vervaldatum (en het controlenummer in het geval van een Visa en / of Mastercard). Sommige uitgevende bankorganisaties kunnen om een extra handtekening van het digipass-type vragen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie door de uitgevende bank. Als de betaling is bevestigd, vindt de afschrijving plaats, nadat de bestelling is gefactureerd, volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

5.2 Het / de bestelde product (en) blijft / blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de koopprijs en de kosten die tijdens de bestelling zijn aangegeven.

6. LEVERINGEN

6.1 Levering vindt plaats door de verkoper in Europese landen.

6.2 De bestelling wordt thuisbezorgd of op het door de koper opgegeven adres. Bestellingen worden afgehandeld door Bpost in België en Bpost International in andere landen.

6.3 Bij levering wordt aan de koper een verkoopfactuur overhandigd.

6.4 Voor levering in België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling en ontvangst van de betaling naar het afleveradres wordt verzonden. De bezorger zal zich op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur op dit adres aanmelden en het / de pakket (ten) afleveren bij de ontvanger of bij een andere persoon aanwezig op het aangegeven adres. Bij afwezigheid wordt er een bericht achtergelaten op het afleveradres. Het is dan aan de koper om contact op te nemen met de bezorger om een nieuwe bezorgdatum op hetzelfde adres af te spreken, of een nieuwe bezorgdatum op een nieuw adres, of een afhaling op het postkantoor op dichterbij. Als dit niet binnen 15 dagen na de datum van de kennisgeving door de bezorger is gedaan of als de koper afwezig is tijdens de nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, die contact opneemt met de koper om plan een nieuwe levering van de bestelling. In dat geval kunnen er extra bezorgkosten aan de koper in rekening worden gebracht.

6.5 Bij levering buiten België zal de verkoper alles in het werk stellen om de bestelling binnen de 15 dagen na bevestiging van de bestelling te leveren. De bezorgmethoden zijn specifiek voor de postdiensten van het betrokken land.

6.6 De opgegeven levertijd is slechts indicatief. Het niet respecteren ervan geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

6.7 Het risico gaat over op de koper wanneer de bestelde producten ter beschikking worden gesteld aan de bezorger. Het bewijs van deze voorziening zal worden geleverd door het controlesysteem dat wordt gebruikt door de bezorger.

6.8 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele reserveringen en klachten te formuleren die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren, als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke tekenen van achteruitgang. Als er klachten zijn na ontvangst van de bestelling, is het verplicht om een e-mail te sturen naar info@secretcils.be, met als onderwerp "Klacht bij levering", met 3 ondersteunende foto's, dit alles. binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling.

7. RETRACTIE- EN RETOURPROCEDURES

7.1 Indien het (de) gekochte product (en) op de site niet geschikt zijn voor de koper, heeft deze een termijn van veertien (14) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van de bezorging, zonder boete en zonder opgave van redenen af te zien van de aankoop, in overeenstemming met het Wetboek van economisch recht. Binnen deze termijn moet de koper de verkoper als volgt op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht: Stuur een e-mail naar contact@casualm.be, Vermeld de voor- en achternaam van de koper, Geef een gedetailleerde beschrijving van het / de geleverde artikel (en)

7.2 De retourzending aan de verkoper geschiedt naar het adres vermeld in artikel 1.2, tenzij anders aangegeven aan de koper, met elk transportmiddel gekozen door de koper, die een bewijs van verzending moet bewaren. .

7.3 Alle kosten en risico's verbonden aan het verzenden van geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de koper.

7.4 In het geval dat de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn en de teruggave van de producten uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping volgens de voorwaarden overeengekomen in de voorgaande leden, de De verkoper verbindt zich ertoe de aankoopprijs aan de koper terug te betalen, voor zover deze reeds betaald is, uiterlijk bij ontvangst van het product (en) door de verkoper.

7.5 In geval van restitutie van geretourneerde producten, crediteert de verkoper de creditcard die is gebruikt voor de betaling van die producten met een bedrag gelijk aan de aankoopprijs daarvan, verminderd met het bedrag van de voucher (s). aankoop of kortingen gemaakt tijdens de bestelling. De terugbetaling van de koper vindt plaats volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bankorganisatie die de kaart uitgeeft.

7.6 De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepings- en / of ruilrecht indien het (de) geleverde product (en) duidelijk duurzaam is (zijn) gebruikt, ) is / zijn beschadigd, er ontbreken onderdelen, kledingstuk (ken) waarvan het label (s) is (zijn) verwijderd.

7.7 Het / de product (en) dienen goed beschermd teruggestuurd te worden, in de (hun) originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd, beschadigd of vervuild door de klant) vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen, label (s) van het (de) kledingstuk (ken), etc. op het onderstaande adres. Anders kunnen ze niet worden geretourneerd of geruild.

7.8 Kan niet ook worden geretourneerd of geruild, het product (en) waarvoor geen bijgevoegd element de afzender identificeert (retournummer, ordernummer, naam, voornaam, adres). Het / de geretourneerde product (en) die niet door de verkoper kunnen worden teruggenomen, worden ter beschikking van de koper gehouden bij de verkoper. De koper blijft de prijs verschuldigd. In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen, behoudt de verkoper zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.

8. BESCHERMING VAN PRIVACY MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS VAN KOPERS

8.1 De verkoper verzamelt persoonsgegevens over kopers, die hem op de site of per e-mail worden meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen alleen door haar interne afdelingen worden gebruikt voor de afhandeling van bestellingen, met als doel de communicatie te versterken en te personaliseren, in het bijzonder via informatiebrieven / e-mails en in het kader van de personalisatie van de site volgens waargenomen voorkeuren van kopers, of voor het bewaken van kredietwaardigheid.

8.2 De verkoper verkoopt, verhuurt of verhuurt dan ook geen informatie over kopers aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonlijke gegevens, verbindt de verkoper zich ertoe de koper vooraf op de hoogte te brengen om hem in staat te stellen zijn recht van verzet uit te oefenen. De verkoper kan ook geconsolideerde statistieken over zijn kopers, verkopen, handelsstructuur en informatie op de site aan vertrouwde derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Dit artikel kan de verkoop of overdracht van activiteiten aan een derde echter niet verhinderen.

9. VERANTWOORDELIJKHEID

9.1 De verkoper gaat alleen middelenverbintenissen aan voor alle stadia van toegang tot de site, van bestelling tot levering of tot daaropvolgende diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat kan worden gekwalificeerd als overmacht. In elk geval mag de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze AV niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn tijdens de transactie die aanleiding gaf tot deze aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de betreffende actie.

9.2 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevallen van overmacht, zoals vertraging in de uitvoering of voor het niet nakomen van zijn verbintenissen als gevolg van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, met inbegrip van productiestoringen, moeilijkheden van '' levering van of tekorten aan grondstoffen, arbeid, energie of transport, of vertragingen in transport, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die hem of zijn leveranciers treffen, en dit zelfs als deze gebeurtenissen te voorzien waren.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site, visueel of geluid, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten en meer in het algemeen door intellectuele eigendom en door de wet met betrekking tot databank. Ze zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. De koper die op persoonlijke titel een internetsite heeft en voor persoonlijk gebruik op zijn eigen site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de site leidt, moet hiervoor de toestemming van de verkoper vragen. In dit geval zal het geen impliciete overeenkomst zijn. Aan de andere kant is elke hypertekstlink naar de site en het gebruik van de techniek van framing of inline of deeplinking ten strengste verboden. In alle gevallen moet elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, op verzoek van de verkoper worden ingetrokken.

11. CONTACT MET DE VERKOPER

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de koper de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper door middel van het contactformulier dat beschikbaar is in het "Contact" gedeelte van de site van de verkoper of door middel van het e-mailadres info @ secretcils.be. De verkoper verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk op het verzoek van de koper te reageren.

12. NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Als een of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, de overige bepalingen behouden al hun kracht en omvang. De AV en het besteloverzicht dat naar de koper wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen de volledige contractuele relatie tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleert de AV.

13. GELDIGHEID VAN HET HUIDIGE CI GSC

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de duur van de online diensten die door de verkoper worden aangeboden.

14. BEWIJS

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Partijen aanvaarden als onderdeel van hun relaties het principe van elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail).

15. WIJZIGINGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan kopers communiceren.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERS

Deze AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het geval van een geschil zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-België exclusief bevoegd.

Product added to wishlist
Product added to compare.

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en websiteverkeer te analyseren.
Om deze redenen kunnen we uw sitegebruiksgegevens delen met onze analysepartners.
Door op "Accepteren" te klikken, stemt u ermee in om alle technologieën,
die zijn beschreven in ons Cookiebeleid, op uw apparaat op te slaan.